Αναβάθμιση Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων – 50% επιδότηση

Αναβάθμιση Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων – 50% επιδότηση

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Επιδότηση 50% για επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000

Αναβάθμιση Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • Στο λιανικό εμπόριο
 • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες :

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου για ενεργειακή αναβάθμιση ή αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας ή για διευκόλυνση ΑμΕΑ.
 • Παραγωγικός εξοπλισμός ανώτερης ενεργειακής κλάσης
 • Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και λογισμικό
 • Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου – εστίασης
 • Μεταφορικά μέσα για μετακίνηση μαθητών στον κλάδο της εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή συστημάτων με βάση εθνικά ή διεθνή πρότυπα
 • Τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και για τις κτιριακές παρεμβάσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Αποκλειστικά με μίας από τις εξής μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός.
 • Τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να ανήκουν στους σχετικούς επιλέξιμους ΚΑΔ για όλο το διάστημα των τριών τελευταίων χρήσεων
 • Να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ[1] μισθωτής εργασίας για το 2017
  • Για το λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45 και 47) : 1 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο εστίασης (ΚΑΔ 56): 2 ΕΜΕ
  • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85 και 88): 5 ΕΜΕ

Υποβολή αιτήσεων από 06/02/19 έως 19/04/19.

Αν ενδιαφέρεστε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εργαλειοθήκη

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
e-mail :

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

 

[1] Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για ένα έτος. Η εργασία των ατόμων που δεν εργάστηκαν για όλο το έτος είτε εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.