Πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων 25-29 ετών

Πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων πτυχιούχων 25-29 ετών

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και 30/09/1994.
 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

 • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνεται επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

 

Περίοδος υποβολής από 28/6/2019 έως 23/8/2019.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30/9/2019

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/ Πτυχίου
 • Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2017
 • Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού Αγγλικής Γλωσσομάθειας
 • Βεβαίωση ανεργίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr .

Απευθυνθείτε σε κάποιο από τα γραφεία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ για να υποβάλλετε αίτηση ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιο κάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Πληροφορίες: 2410 287061

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
Περιοχή:
e-mail :
Ημερομηνία Γέννησης * (μήνας/ημέρα/έτος):
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας * (μήνας/ημέρα/έτος):

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.