Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών

Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών

Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Αντικείμενο  δράσης

Η κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων 5.000 φορτοεκφορτωτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).

 

H δράση περιλαμβάνει:

  • υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών, εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.
  • πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνολική Διάρκεια: 150 ώρες                  

Συνολικό Εκπαιδευτικό Επίδομα: 750€  (5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης)

 

Θεματικές Ενότητες

  • Εναρκτήρια συνάντηση και αξιολόγηση του Προγράμματος, συνολικής διάρκειας 5 ωρών.
  • Θεματική Ενότητα: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης φορτίων Λιμένα ή Ξηράς με βάση το νέο πλαίσιο του ν.4455/2017, συνολικής διάρκειας 40 ωρών (μόνο θεωρητικό μέρος).
  • Θεματική Ενότητα: Διενέργεια εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών διακίνησης φορτίων στους λιμένες, διάρκειας 50 ωρών (35 ώρες θεωρητικό μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
  • Θεματική Ενότητα: Διενέργεια εξειδικευμένων και επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών διακίνησης φορτίων στην Ξηρά (εμπορευματικοί σταθμοί, Κεντρικές αγορές), διάρκειας 45 ωρών (30 ώρες θεωρητικό μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
  • Οριζόντιες θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών (Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης).

 

Δικαίωμα συμμετοχής- Ωφελούμενοι

Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι μέλη στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς (Εισαγωγικό) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.).

Δικαιούχος

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ).

Ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων: έως 28/02/2021

 

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις, εφόσον είστε μέλη των ως άνω μητρώων, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:

Πρόγραμμα κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Πόλη *:
Περιοχή *:
Τηλέφωνο *:
e-mail *:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.