Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την ένταξη στο Μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την ένταξη στο Μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενταχθούν μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης στο μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ και στη συνέχεια να αναλάβουν να υλοποιήσουν διδακτικές ενότητες σε θέματα της ειδικότητας τους στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 και 2).

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν αφενός να επιτύχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και αφετέρου να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα ακολουθεί το ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης από απόσταση που προτείνουν οι βασικοί μελετητές της εκπαίδευσης από απόσταση. Το μοντέλο αυτό έχει υιοθετηθεί από το Βρεττανικό Open University και από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα διέπεται από τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 150 διδακτικών ωρών από τις οποίες 40 ώρες αφορούν δια ζώσης εκπαίδευσης σε 8 πεντάωρες συναντήσεις και 110 ώρες κατ’ ιδίαν μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που θα χορηγηθεί .
  • Στο πλαίσιο της μεντορικής-συμβουλευτικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή-σύμβουλο, κάθε εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή –σύμβουλο (με email ή/και τηλεφωνικά ή/και με fax) και υποστηρίζεται από αυτόν.
  • Κάθε εκπαιδευόμενος σχεδιάζει και εκπονεί μια μικροδιδασκαλία την οποία παρουσιάζει στον εκπαιδευτή-σύμβουλο και στην ομάδα των συνεκπαιδευμένων παρέχοντας του τη δυνατότητα ανατροφοδότησης.

Συνολική Διάρκεια: 150 ώρες
Δια ζώσης εκπαίδευση: 40 ώρες – 8 πεντάωρες συναντήσεις
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Ανοιχτό
Κόστος: 200 ευρώ