Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δυναμική, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  EN ISO 9001 στους τομείς εφαρμογής:

  • Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Προώθηση στην Απασχόληση
  • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Δυναμική έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης DAS CERTIFICATION.

Η Πολιτική Ποιότητας ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της εταιρίας:

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
Αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων μέσω των εμπειριών εκμάθησης.
Ορθή διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της ορθής τήρησης των απαιτήσεων αυτών και των όρων του ΕΣΔΕΚ.
Τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων.
Ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους εισηγητές – εκπαιδευτές της.
Διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρία.
Διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρίας.