back-to-top
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

study-group ergaz

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προγράμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 80 ωρών και απευθύνεται σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί κυρίως με την εφαρμογή της μεθόδου της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και δια ζώσης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ συμμετέχει στη δράση προσφέροντας 30 εξειδικευμένα προγράμματα για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, ήτοι 400 € συνολικά.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή της αίτησής σας στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1ο βήμα:

Συμπληρώνετε μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση  αποκλειστικά μέσω gov.gr, Προς: τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). στην οποία θα δηλώνετε ότι:

Υπεύθυνη Δήλωση:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, «sub 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Αποθηκεύετε την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf.

2ο βήμα:

Αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας δύο ξεχωριστά αρχεία σε μορφή pdf με τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

3ο βήμα:

Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο Αρχική > Εκπαίδευση > Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο >Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζόμενων για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.
εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά που ήδη αποθηκεύσατε σε μορφή pdf:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πχ απολυτήριο, πτυχίο)
 • Την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση

Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος. Σημειώνεται ότι, η εργασία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Σ. Εργάνη).
Εφιστάται η προσοχή των εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των 6 απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη.
Μεταξύ των στοιχείων που καταχωρείτε στην αίτησή σας είναι ο ΑΔΤ, ο IBAN, ο ΑΜΚΑ και το email σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή των εργαζομένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.

4ο βήμα:

Αποθηκεύστε την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, την οποία μπορείτε να αποστείλετε στα παρακάτω email για την άμεση ένταξη σας σε τμήμα:

ΛΑΡΙΣΑ: kek@dynamiki.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: thessaloniki@dynamiki.gr

ΒΟΛΟΣ: magnisia@dynamiki.gr

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: komotini@dynamiki.gr

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

   

   
  espa
  epixeiriseis-programmata-taa